Zasady dozwolonego korzystania z serwisu

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich użytkownik może korzystać z serwisu www.princes.eu/pl  (zwanego dalej „Serwisem”). Obowiązuje wszystkich zarejestrowanych użytkowników i gości Serwisu. Korzystając z Serwisu użytkownik wyraża zgodę i zobowiązuje się przestrzegać wszystkich zasad dozwolonego korzystania, które uzupełniają Regulamin Serwisu. Serwisem zarządza Princes Foods Besloten Vennotschap (Sp. z o. o.) Oddział w Polsce, w Warszawie, zarejestrowany w Polsce przez Sąd Rejonowy dla M. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000360133, mający siedzibę pod adresem: Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, legitymujący się numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 526-267-73-43 (zwany dalej „Princes”).  

1. Niedozwolone użycie

Z Serwisu można korzystać jedynie w celach zgodnych z prawem. Zakazane jest jego użycie:

(a) w sposób naruszający obowiązujące prawo;
(b) w sposób oparty na oszustwie i taki, którego celem lub skutkiem jest naruszenie prawa lub oszustwo;
(c) w celu skrzywdzenia lub próby skrzywdzenia w jakikolwiek sposób osoby trzeciej, w tym osoby nieletniej;
(d) do wysyłania, świadomego odbierania, zamieszczania i pobierania wszelkich treści niezgodnych ze standardami zawartości;
(e) do przekazywania lub wysyłania wszelkich niezamawianych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych, ani też innych podobnych form oferowania usług (spam);
(f) do świadomego przekazywania danych, przesyłania lub zamieszczania materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby czasowe, bomby logiczne, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie typu spyware i adware, a także inne podobne szkodliwe programy lub kody komputerowe mające zakłócić pracę oprogramowania lub sprzętu.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie m.in.:

(a) korzystał z żadnej części Serwisu w sposób naruszający postanowienia zawarte w Regulaminie Serwisu;
(b) ingerował, uszkadzał lub zakłócał działania:
(i) jakiejkolwiek części Serwisu;
(ii) jakiegokolwiek sprzętu lub sieci, w których zlokalizowany jest Serwis;
(iii) oprogramowania wykorzystywanego przy udostępnianiu Serwisu; ani też
(iv) sprzętu, sieci lub oprogramowania, których właścicielem jest, lub z których korzysta, osoba trzecia.

2. Usługi interaktywne

Princes może okresowo udostępniać w Serwisie usługi interaktywne, w tym, bez ograniczeń:
(a) czatroomy,
(b) tablice ogłoszeń.
(zwane dalej „Usługami interaktywnymi”).

Ilekroć Serwis udostępnia Usługi interaktywne, podaje jasne informacje dotyczące rodzaju oferowanej usługi oraz zasad z niej korzystania. Zasady te mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszymi. Korzystanie z usług interaktywnych może wymagać spełnienia dodatkowych warunków lub dokonania płatności.

3. Standardy zawartości

Niniejsze standardy dotyczą treści zamieszczanych w Serwisie przez użytkowników (zwanych dalej „Treściami”), a także związanych z nimi Usług interaktywnych (o ile zostały udostępnione w ramach Serwisu).

Konieczna jest zgodność zarówno z duchem, jak i literą poniższych standardów. Stosują się one zarówno do poszczególnych części zamieszczanych treści, jaki i do ich całości.

Zamieszczanie treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

Zamieszczane treści muszą m.in.:
(a) być zgodne z prawdą (kiedy stwierdzają fakty);
(b) wyrażać szczere przekonanie oraz mieć podstawę w faktach (kiedy opisują opinie);
(c) być zgodne z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Polsce lub w kraju, z którego są przesyłane.

Zamieszczane treści nie mogą m.in.:

(a) zawierać treści pomawiających, znieważających lub zniesławiających inne osoby;
(b) zawierać treści obscenicznych, obraźliwych, nienawistnych i podburzających do nienawiści;
(c) promować niedwuznacznych treści erotycznych;
(d) nawoływać do przemocy;
(e) promować dyskryminacji, w tym ze względu na rasę, płeć, wyznanie, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;
(f) naruszać praw innych osób, w tym praw autorskich, bazy danych lub znaku towarowego.
(g) wprowadzać w błąd;
(h) być wynikiem działań naruszających obowiązek prawny wobec osób trzecich, na przykład obowiązek wynikający z umowy lub zobowiązanie do zachowania poufności;
(i) promować lub nawoływać do działań niezgodnych z prawem;
(j) zawierać gróźb lub naruszać prywatność innych osób;
(k) dręczyć, denerwować, zawstydzać, niepokoić lub dokuczać innym osobom;
(l) służyć do podszywania się pod inne osoby lub fałszywego przedstawiania własnej tożsamości lub związku z innymi osobami;
(m) sprawiać wrażenia, że ich źródłem jest Princes lub inny podmiot, jeżeli nie jest to zgodne z rzeczywistością;

4. Zawieszenie i zablokowanie dostępu

Princes ustalaczy w trakcie korzystania użytkownika z Serwisu nastąpiło naruszenie niniejszego Regulaminu. Jeżeli takie naruszenie miało miejsce, Princes może podjąć następujące działania:

(a) natychmiastowe, stałe lub czasowe zablokowanie dostępu do Serwisu;
(b) natychmiastowe, stałe lub czasowe usunięcie wpisów i materiałów zamieszczonych przez użytkownika w Serwisie;
(c) udzielenie upomnienia;
(d) ujawnienie, w miarę konieczności, takich informacji właściwym organom, uprawnionym do ich uzyskania zgodnie z obowiązującym prawem.

5. Zmiany zasad dozwolonego korzystania z Serwisu

Princes jest uprawniony do zmiany zasad dozwolonego korzystania z Serwisu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji Serwisu lub jego częsci, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a użytkownicy zostaną o nich poinformowani co najmniej 14 dni przed datą udostępnienia nowej treści zasad na stronach Serwisu. Użytkownik, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania stosunku prawnego z Princes w trybie natychmiastowym.

I. Regulamin serwisu

II. Zasady dozwolonego korzystania z serwisu

III. Polityka Prywatności

IV. Dokumenty do pobrania