Regulamin serwisu

1. Zasady korzystania z serwisu

Niniejszy regulamin (wraz z dokumentami, do których się odwołuje) określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.princes.eu/pl  (zwanego dalej „Serwisem”) przez użytkowników. Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

Niniejszy regulamin, jak również Zasady dozwolonego korzystania z serwisu i Polityka prywatności są dostępne na stronach Serwisu w wersji możliwej do pobrania przez użytkownika. Użytkownik akceptuje regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać. W przypadku  braku akceptacji prosimy o niekorzystanie z Serwisu.

Umowa o korzystanie z Serwisu zostaje zawarta w chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu, na czas nieokreślony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Serwisu w dowolnej chwili, w trybie natychmiastowym.

Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (aktualna wersja programu Internet Explorer, bądź innego, o analogicznych parametrach) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną aktualną wersji Adobe Flash, bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptujące pliki typu cookies.

2. Informacje o nas

Serwisem zarządza Princes Foods Besloten Vennotschap (Sp. z o. o.) Oddział w Polsce, w Warszawie, zarejestrowany w Polsce przez Sąd Rejonowy dla M. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000360133, mający siedzibę pod adresem: Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, legitymujący się numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 526-276-73-43 (zwany dalej „Princes”).

3. Dostęp do Serwisu

Jeżeli użytkownik samodzielnie wybiera, bądź też w ramach procedur bezpieczeństwa otrzymuje, kod identyfikacyjny, hasło czy inne informacje, dane takie są poufne i zakazuje się ich ujawniania stronom trzecim. Princes zastrzega sobie prawo do dezaktywacji kodu lub hasła, zarówno wybranego przez użytkownika, jak i przydzielonego z góry, jeżeli w jej opinii użytkownik naruszył którekolwiek z postanowień regulaminu.

Korzystanie z serwisu podlega Zasadom dozwolonego korzystania z Serwisu.

4. Prawa własności intelektualnej

Princes jest właścicielem lub posiadaczem licencji na prawa własności intelektualnej związane z treściami Serwisu, w tym publikowanymi w nim materiałami. Treści te chronione są na mocy obowiązujących przepisów prawnych. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

Dozwolone jest wyłącznie korzystanie z Serwisu w ramach dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu obowiązujących przepisów.

Zakazuje się m.in.:

  • wprowadzania zmian do papierowych i cyfrowych kopii materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakiejkolwiek formie;
  • wykorzystywania treści, w tym ilustracji, fotografii, sekwencji audio lub wideo i innych elementów grafiki, w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu;
  • wykorzystywania jakiejkolwiek treści zawartych w Serwisie w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody grupy Princes lub jej licencjodawców.

Należy zawsze respektować status Princes (oraz każdego innego zidentyfikowanego współtwórcy Serwisu) jako autora materiału zawartego w Serwisie.

Niedozwolone jest wykorzystywanie jakiejkolwiek części zawartych w Serwisie materiałów w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody grupy Princes lub jej licencjodawców.

Drukowanie, kopiowanie lub pobieranie części serwisu stanowiące naruszenie niniejszego regulaminu uprawnia Princes do natychmiastowego odebrania użytkownikowi prawa do korzystania z Serwisu, a użytkownik może być zmuszony, w zależności od decyzji Princes, zwrócić lub zniszczyć wszystkie sporządzone przez siebie kopie materiałów.

5. Poleganie na umieszczanych w serwisie informacjach

Komentarze i inne treści zamieszczane w Serwisie nie stanowią porad, na których można bezkrytycznie polegać ani nie zastąpią porad udzielanych przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę, po rozważeniu okoliczności danego przypadku.

6. Regularne zmiany w Serwisie

Princes dąży do regularnego uaktualniania Serwisu i zastrzega sobie prawo do zmiany jego zawartości w dowolnej chwili. W razie potrzeby Princes może przerwać lub zablokować dostęp do Serwisu. Princes, w miarę możliwości, poinformuje o przerwie lub zablokowaniu dostępu np. poprzez umieszczenie odpowiednich komunikatów na stronie głównej lub innej stronie Serwisu.

7. Odpowiedzialność prawna

Wszelkie treści lub usługi udostępniane są takie jakie są („as is”). Princes nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień w tym zakresie.

Princes nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym straty, utracone korzyści oraz ew. inne szkody) poniesione przez użytkownika niebędącego konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów, w związku z Serwisem, w tym z korzystaniem lub niemożliwością korzystania z niego, jego rezultatami, innymi powiązanymi stronami, bądź też zamieszczonymi w Serwisie treściami, a zwłaszcza odpowiedzialności za:

(i) utratę dochodów lub obrotów;
(ii) utratę działalności gospodarczej;
(iii) utratę zysków lub kontraktów;
(iv) utratę spodziewanych dochodów;
(v) utratę danych;
(vi) utratę dobrego imienia;
(vii) stracony czas zarządzania lub czas biurowy; a także
(viii) jakiekolwiek szkody (w tym straty, utracone korzyści oraz ew. inne szkody) bez względu sposób powstania i to, czy są wynikiem deliktu (w tym zaniedbania), zerwania umowy czy też innych przyczyn, nawet łatwych do przewidzenia.

8. Informacje o użytkowniku i jego odwiedzinach w Serwisie

Princes przetwarza dane dotyczące użytkowników w zgodzie z wewnętrzną Polityką Prywatności.

9. Zamieszczanie materiałów w Serwisie

Korzystanie z funkcji umożliwiających zamieszczanie treści w Serwisie lub kontakt z innymi użytkownikami wymaga przestrzegania standardów zawartości określonych w Zasadach dozwolonego korzystania z Serwisu. Użytkownik oświadcza, że treści, które zamieszcza, zgodne są z tymi standardami i zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody wynikłe z nieprawdziwości tego oświadczenia.

Treści zamieszczane w Serwisie nie są uważane za poufne Princes jest uprawniony do korzystania i rozporządzania tymi treściami w dowolnym celu, a w przypadku, gdy stanowią one utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych użytkownik udziela licencji na korzystania z nich, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym opisanych w art. 50 ww. ustawy.

Princes udostępniając przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby użytkowników, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera użytkowników, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści zamieszczone przez użytkowników w Serwisie nie mają bezprawnego charakteru.W przypadku uzyskania przez Princes zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści Princes podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niezależnie od powyższego, Princes zastrzega sobie prawo usunięcia dowolnych treści zamieszczonych przez użytkownika, jeżeli stwierdzi, że nie spełniają one standardów określonych przez Zasady dozwolonego korzystania z Serwisu.

10. Przesyłanie wirusów, hakerstwo i inne wykroczenia

Niedozwolone jest niewłaściwe użycie Serwisu przez świadome rozsyłanie wirusów, robaków, bomb logicznych, bomb czasowych, rejestratorów naciśnięć klawiszy, oprogramowania typu spyware lub adware, czy jakichkolwiek innych szkodliwych programów i kodów komputerowych mających na celu zakłócenie pracy dowolnego oprogramowania lub sprzętu. Zakazane są próby nieautoryzowanego dostępu do Serwisu, serwera, na którym jest umieszczony, a także do serwerów, komputerów czy baz danych połączonych z Serwisem. Niedozwolone są ataki typu DoS i DDoS.

Powyższe działania mogą stanowić przestępstwo w świetle obowiązującego prawa. Wszystkie takie przypadki mogą być zgłaszane odpowiednim organom ścigania, a w ramach współpracy z nimi Princes może ujawnić informacje dotyczące użytkownika, który dopuścił się naruszenia. W wypadku naruszenia wymienionych zasad, dostęp użytkownika do Serwisu zostanie natychmiast zablokowany.

11. Zamieszczanie łączy do Serwisu

Użytkownik może zamieścić łącze odsyłające do strony głównej Serwisu, pod warunkiem, że uczyni to w sposób uczciwy i zgodny z prawem i nie naruszy dobrego imienia Princes ani go nie nadużyje; niedozwolone jest jednak zamieszczanie łączy w sposób sugerujący jakikolwiek rodzaj powiązania, aprobaty lub zgody ze strony Princes, jeżeli takiej nie wyrażono.

Użytkownik nie może zamieścić łącza na stronie, której nie jest właścicielem.

Serwisu nie wolno umieszczać w ramkach na innych stronach. Niedozwolone jest także zamieszczanie łączy do innych niż strona główna części Serwisu. Princes zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na zamieszczenie łączy bez uprzedniego powiadomienia. Strona internetowa, na której znajduje się łącze musi spełniać wszystkie standardy wymienione w Zasadach dozwolonego korzystania z Serwisu.

Użytkownicy pragnący wykorzystać treści zawarte w Serwisie do celów innych niż wyżej wymienione, proszeni są o kierowanie próśb za pośrednictwem formularza kontaktowego

12. Łącza zewnętrzne

Łącza odsyłające do innych stron i zasobów zarządzanych przez strony trzecie są udostępniane jedynie w celach informacyjnych. Princes nie sprawdza ani nie ma jakiekolwiek kontroli nad tymi zasobami, w tym w szczególności nie sprawdza czy zasoby takie zawierają treści bezprawne.

13. Jurysdykcja i obowiązujące prawo

Regulamin podlega prawu polskiemu.

14. Znaki towarowe

PRINCES, NAPOLINA, FARROWS, CROSSE & BLACKWELL, SHIPPAM’S, CRISP ’N DRY, COOKEEN, MAZOLA, VIER DIAMANTEN, AQUA-PURA, JUCEE, REAL, TREX, OCEAN SPRAY, WIELKOPOLSKI i PURA ORGANIC OIL są znakami towarowymi Princes lub spółek stowarzyszonych (w ramach spółki joint venture lub w inny sposób), bądź też są wykorzystywane na mocy licencji przez Princes, członka grupy Princes lub spółkę stowarzyszoną (w ramach spółki joint venture lub w inny sposób).

FLORA jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki Unilever wykorzystywanym na podstawie licencji.

OLIVIO jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki Unilever wykorzystywanym na podstawie licencji.

BRANSTON jest zastrzeżonym znakiem towarowym grupy Mizkan Europe Limited wykorzystywanym na podstawie licencji.

BATCHELORS jest zastrzeżonym znakiem towarowym Premier Foods Group Limited wykorzystywanym na podstawie licencji.

15. Zmiany

Princes jest uprawniony do zmiany regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji Serwisu lub jego części, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a użytkownicy zostaną o nich poinformowani co najmniej 14 dni przed datą udostępnienia nowej treści regulaminu na stronach Serwisu. Użytkownik, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania stosunku prawnego z Princes w trybie natychmiastowym.

16. Informacja o prawie odstąpienia od Umowy

Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie użytkownikowi będącemu konsumentem w świetle obowiązujących przepisów. Taki użytkownik, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Serwisu, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna w dniu jej zawarcia.

W celu wykonania prawa odstąpienia użytkownik powinien złożyć Princes jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu, e-mailem lub pocztą.Princes niezwłocznie potwierdzi użytkownikowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez użytkownika, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje użytkownikowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. a) umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; b) umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Princes o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Jeżeli użytkownik wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Princes rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Princes odbywało się za wynagrodzeniem.

17. Wątpliwości użytkowników

Wszelkie reklamacje, wątpliwości i zastrzeżenia w związku z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego. Princes dołoży starań, aby odpowiedzieć na uzasadnione reklamacje, wątpliwości lub zastrzeżenia bez opóźnień.

Dziękujemy za skorzystanie z Serwisu.

Załączniki:

  1. Wzór formularza odstąpienia od umowy

I. Regulamin serwisu

II. Zasady dozwolonego korzystania z serwisu

III. Polityka Prywatności

IV. Dokumenty do pobrania