Polityka prywatności

Grupa Princes Foods B.V. szanuje Państwa prywatność i dokłada starań w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych. W niniejszej polityce prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe podczas korzystania z naszej witryny internetowej (niezależnie od miejsca, w którym Państwo z niej korzystacie) oraz jakie są Państwa prawa do prywatności i w jaki sposób są one chronione przez przepisy prawne.

1. Ważne informacje oraz kim jesteśmy

Cel niniejszej polityki prywatności

Celem niniejszej polityki prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób Grupa Princes gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem z niniejszej witryny internetowej, w tym dane, które mogą Państwo podawać za pośrednictwem tej witryny.

Niniejsza witryna internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci, a dane dotyczące dzieci nie są gromadzone w świadomy sposób. W przypadku specjalnych kampanii, konkursów czy promocji skierowanych do dzieci dołożymy starań w celu uzyskania koniecznych zgód rodziców lub opiekunów prawnych oraz określimy dodatkowe zasady polityki prywatności szczegółowo wyjaśniające, w jaki sposób i w jakich celach takie dane są wykorzystywane.

Zalecamy zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności oraz innymi zasadami dotyczącymi prywatności i rzetelności przetwarzania udostępnianymi przez nas w przypadku, kiedy będziemy gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe, tak aby mieli Państwo pełną wiedzę na temat tego, w jaki sposób i w jakim celu wykorzystujemy Państwa dane. Niniejsza polityka prywatności uzupełnia pozostałe informacje, ale ich nie zastępuje.

Administrator danych

Grupa Princes składa się z różnych podmiotów prawnych, które zostały przedstawione tutaj: http://www.princesgroup.com/brands/. Te podmioty prawne posiadają lub licencjonują różne marki Grupy Princes, w tym między innymi Princes, Napolina, Cookeen, Crisp n Dry, Mazola, Crosse and Blackwell, Aqua- Pura, Trex, Branston (licencja) Batchelors (licencja), Farrows, Flora (licencja), Hungerbreaks, Jucee, Olivio (licencja), Shippams, Vier Diamanten i Wielkopolski.

Niniejsza polityka prywatności została sporządzona w imieniu Grupy Princes, w związku z czym, za każdym razem, kiedy w niniejszej polityce prywatności użyte są terminy „Princes”, „my”, „nam” lub „nasze”, odnoszą się one do odpowiedniej spółki należącej do Grupy Princes, odpowiedzialnej za przetwarzanie Państwa danych. Princes Foods B.V. jest administratorem danych oraz odpowiada za niniejszą witrynę internetową.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (DPO) odpowiedzialnego za odpowiadanie na pytania w związku z niniejszą polityką prywatności. W razie pytań do niniejszej polityki prywatności, w tym kwestii dotyczących korzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt z DPO na poniższy adres: dpo@princes.co.uk lub przekazanie wiadomości za pośrednictwem strony z danymi kontaktowymi przez wypełnienie formularza i wyjaśnienie, czego dotyczy sprawa.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, powinny wysyłać wiadomości za pośrednictwem rodziców lub opiekuna prawnego (lub innego prawnego przedstawiciela). Odpowiedź również zostanie wysłana do rodzica lub opiekuna.

Mają Państwo prawo w każdym czasie złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za kwestie dotyczące ochrony danych. Będziemy jednak wdzięczni, jeśli przed przedstawieniem sprawy organom umożliwią nam Państwo odniesienie się do problemu, w pierwszej kolejności kontaktując się z nami.

Zmiany w polityce prywatności oraz Państwa obowiązek o informowaniu nas o zmianach

Niniejsza wersja pochodzi z dnia 20 maja 2018 r.

Bardzo ważne jest dla nas, aby Państwa dane będące w naszym posiadaniu były prawidłowe i aktualne. Prosimy o informowanie nas o wszelkich zmianach w Państwa danych osobowych podczas trwania wzajemnych stosunków.

Odnośniki do stron osób trzecich

Na niniejszej witrynie internetowej mogą się znajdować odnośniki, wtyczki i aplikacje osób trzecich. Klikanie w takie odnośniki oraz aktywowanie takich połączeń może umożliwiać osobom trzecim gromadzenie Państwa danych lub dostęp do nich. Nie kontrolujemy witryn internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności. Przy opuszczaniu naszej witryny internetowej zalecane jest zapoznanie się z polityką prywatności dotyczącą każdej odwiedzanej przez Państwa witryny.

2. Państwa dane, które gromadzimy

Dane osobowe lub informacje osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie, na podstawie których możliwe jest zidentyfikowanie tej osoby. Nie zaliczają się do nich dane nieokreślające tożsamości osoby (dane anonimowe).

Gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy i przekazujemy różnego rodzaju Państwa dane osobowe, które podzieliliśmy na poniższe kategorie:

 • Dane identyfikacyjne takie jak imię, nazwisko, nazwisko rodowe, nazwa użytkownika lub podobna nazwa, stan cywilny, tytuł, data urodzenia i płeć.
 • Dane kontaktowe takie jak adres e-mail i numery telefonu.
 • Dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), dane dotyczące logowania, typu i wersji przeglądarki, strefy czasowej i lokalizacji, rodzajów i wersji wtyczek przeglądarki internetowej oraz innych technologii na urządzeniach, za pomocą których wchodzą Państwo na tę witrynę internetową.
 • Dane profilowe obejmują Państwa zainteresowania i preferencje oraz przekazane przez Państwa informacje zwrotne i wypełnione ankiety.
 • Dane użytkowe obejmują informacje o tym, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny internetowej, produktów i usług.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne obejmują Państwa preferencje co do otrzymywania od nas i osób trzecich treści marketingowych oraz sposobów komunikacji.

Ponadto gromadzimy, wykorzystujemy i przekazujemy Dane zbiorcze, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, do dowolnych celów. Dane zbiorcze mogą pochodzić z Państwa danych osobowych, ale zgodnie z prawem nie są uważane za dane osobowe, ponieważ nie ujawniają w pośredni ani bezpośredni sposób Państwa tożsamości.

Nie gromadzimy Szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak rasa czy pochodzenie etniczne, przekonania religijne lub filozoficzne, życie płciowe, orientacja seksualna, opinie polityczne, przynależność do związków zawodowych, informacje o stanie zdrowia czy dane genetyczne i biometryczne) chyba że jest to wymagane do rozpatrzenia reklamacji usług klienta, o której nas powiadomiłeś. Nie gromadzimy również informacji o wyrokach sądowych ani wykroczeniach.

Nieudostępnienie danych osobowych

W przypadku, kiedy do gromadzenia Państwa danych osobowych zobowiązują nas przepisy prawa lub postanowienia zawartej z Państwem umowy, a Państwo nie udostępnią nam takich danych, możemy nie być w stanie zrealizować umowy, którą z Państwem zawarliśmy lub próbujemy zawrzeć (na przykład jeśli wygrali Państwo promocję lub konkurs internetowy i potrzebujemy Państwa danych osobowych w celu przekazania nagrody). O takich sytuacjach będziemy Państwa każdorazowo informować.

3. W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe

Stosujemy różne metody gromadzenia Państwa danych, takie jak, między innymi:

 • Kontakt bezpośredni:

Mogą nam Państwo podać swoją tożsamość i dane kontaktowe, wypełniając formularze lub kontaktując się z nami listownie, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób. Dotyczy to danych osobowych, które nam Państwo podają, przy okazji:

 • subskrybowania naszych usług lub publikacji;
 • prośby o wysłanie do Państwa treści marketingowych;
 • zgłaszania kwestii dotyczących obsługi klienta;
 • uczestnictwa w konkursach, promocjach, ankietach lub
 • przekazywania nam informacji zwrotnych;
 • prośby o wysłanie do Państwa dodatkowych informacji;
 • zgłaszania problemów z witryną internetową.

 

 • Zautomatyzowane technologie lub interakcje.

W sytuacji, kiedy korzystacie Państwo z naszej witryny internetowej, możemy automatycznie gromadzić dane techniczne dotyczące Państwa urządzeń oraz działań i schematów korzystania z wyszukiwarek. Gromadzimy takie dane osobowe przy użyciu plików cookie i podobnych technologii. Możemy również uzyskiwać dotyczące Państwa dane techniczne, jeśli odwiedzają Państwo inne strony zawierające nasze pliki cookie.

Możemy uzyskiwać ogólne informacje o sposobie korzystania przez Państwa z internetu za pomocą pliku cookie przechowywanego na twardym dysku Państwa komputera. Pliki cookie zawierają informacje, które są przekazywane na twardy dysk Państwa komputera. Pomagają one nam usprawniać nasze witryny internetowe i świadczyć usługi na wyższym i bardziej spersonalizowanym poziomie. Pozwala nam to oszacować wielkość grupy odbiorców i schematy korzystania, przechowywać informacje o Państwa preferencjach (o ile nasz uzasadniony interes nie narusza Państwa praw i wolności) oraz przyspieszyć dla Państwa wyszukiwanie. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na pliki cookie (więcej informacji poniżej).

 • Zasoby osób trzecich lub publiczne.

Możemy otrzymywać Państwa dane osobowe od dostawców usług analitycznych, zgodnie z naszą polityką plików cookie.

 • Dane dotyczące zdrowia.

Jeśli zarejestrujesz problem z obsługą klienta lub złożysz skargę związaną z produktem, a informacje są istotne dla roszczenia.

4. Klienci i dostawcy

Zdecydowana większość danych przekazywanych pomiędzy nami a naszymi klientami i dostawcami dotyczy kwestii biznesowych, jednak wymiana ta może też dotyczyć pewnych danych osobowych. Takie dane osobowe mogą nam być przekazywane bezpośrednio przez pracowników, wykonawców i kontrahentów naszych klientów i dostawców lub przez firmę klienta lub dostawcy. Określamy takie dane jako Dane referencyjne, obejmujące imię i nazwisko, stanowisko i dane kontaktowe, umożliwiające nam zarządzanie umowami i stosunkami z klientami i dostawcami. Na wypadek sytuacji nagłych, na przykład zagrażających bezpieczeństwu lub integralności produktów, przechowujemy dane do kontaktu poza godzinami pracy z pracownikami oraz wykonawcami i kontrahentami naszych klientów i dostawców, aby móc zareagować w nagłych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i integralności produktów lub w razie innych, nagłych zagrożeń.

5. W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Korzystamy z Państwa danych osobowych wyłącznie w sposób zgodny z prawem. Najczęściej korzystamy z Państwa danych osobowych w poniższych sytuacjach:

 • W związku z realizacją umowy z Państwem, która już została zawarta albo ma być zawarta wkrótce.
 • Jeśli wymaga tego nasz uzasadniony interes (lub interes osoby trzeciej), o ile nie narusza to Państwa interesu i fundamentalnych praw.
 • Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa.

Zasadniczo nie traktujemy zgody jako podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych inaczej niż w związku z wysyłaniem bezpośrednich wiadomości marketingowych osób trzecich w postaci maila lub wiadomości tekstowej. Mają Państwo prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na otrzymywanie treści marketingowych, powiadamiając nas o tym.

Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Poniżej przedstawiamy opis wszystkich sposobów planowanego wykorzystania Państwa danych osobowych oraz odpowiednie podstawy prawne dla poszczególnych sposobów wykorzystania. Tam, gdzie to stosowne, określamy również nasz uzasadniony interes.

I. Zarządzanie naszymi relacjami z Państwem, to znaczy:

(a) powiadamianie Państwa o zmianach w naszych warunkach lub polityce prywatności; (b) zwracanie się do Państwa z prośbą o wystawienie opinii lub wypełnienie ankiety; (c) Odpowiadanie na problem obsługi klienta lub reklamację

Rodzaje danych:

(a) Identyfikacyjne; (b) kontaktowe; (c) profilowe; (d) treści marketingowe i komunikacja; (e) specjalne kategorie danych odnoszących się do danych medycznych lub medycznych (które są związane z konkretną kwestią obsługi klienta)

Podstawa prawna, w tym podstawa dla uzasadnionego interesu:

(a) Realizacja umowy z Państwem; (b) wypełnienie obowiązku prawnego (w tym potencjalnie ustanowienie lub obrona roszczenia prawnego); (c) wymaga tego nasz uzasadniony interes (aktualizacja naszych rejestrów i badanie sposobów wykorzystania naszych produktów przez klientów); (d) za Państwa zgodą.

II. Aby umożliwić Państwu udział w losowaniu nagród lub konkursie lub umożliwić wypełnienie ankiety

Rodzaje danych:

(a) Identyfikacyjne; (b) kontaktowe; (c) profilowe; (d) użytkowe; (e) treści marketingowe i komunikacja.

Podstawa prawna, w tym podstawa dla uzasadnionego interesu:

(a) Realizacja umowy z Państwem; (b) wymaga tego nasz uzasadniony interes (badanie sposobu wykorzystania naszych produktów/usług przez klientów w celu ich rozwoju i rozwoju naszej działalności); (c) za Państwa zgodą.

III. W celu zarządzania i ochrony naszej działalności i niniejszej witryny internetowej (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, utrzymanie systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych).

Rodzaje danych:

(a) Identyfikacyjne; (b) kontaktowe; (c) techniczne.

Podstawa prawna, w tym podstawa dla uzasadnionego interesu:

(a) Wymaga tego nasz uzasadniony interes (prowadzenie działalności, zapewnienie usług administracyjnych i IT, bezpieczeństwo sieci, zapobieganie oszustwom w kontekście reorganizacji działalności lub restrukturyzacji Grupy); (b) wypełnienie obowiązku prawnego.

IV. Wykorzystanie danych analitycznych w celu usprawnienia naszej witryny internetowej, produktów, treści marketingowych, relacji z klientem i doświadczenia klienta.

Rodzaje danych:

(a) Techniczne; (b) użytkowe.

Podstawa prawna, w tym podstawa dla uzasadnionego interesu:

Wymaga tego nasz uzasadniony interes (zdefiniowanie typów klientów dla naszych produktów i usług, aktualizacja naszej witryny internetowej, rozwój naszej działalności oraz informowanie o naszej strategii marketingowej).

V. Przesyłanie Państwu sugestii i rekomendacji odnośnie do produktów, które mogą Państwa zainteresować.

Rodzaje danych:

(a) Identyfikacyjne; (b) kontaktowe; (c) techniczne; (d) użytkowe; (e) profilowe.

Podstawa prawna, w tym podstawa dla uzasadnionego interesu:

(a) Wymaga tego nasz uzasadniony interes (rozwój produktów/usług oraz rozwój naszej działalności); (b) za Państwa zgodą.

Marketing

Dokładamy starań celem umożliwienia Państwu dokonywania wyboru w zakresie pewnych sposobów wykorzystania danych osobowych, szczególnie w związku z marketingiem i reklamą. Wprowadziliśmy następujące mechanizmy administrowania danymi osobowymi:

Nasze oferty promocyjne

Możemy używać Państwa danych identyfikacyjnych, kontaktowych, technicznych, użytkowych i profilowych do określania, czego mogliby Państwo chcieć lub potrzebować lub co mogłoby Państwa zainteresować. W ten sposób decydujemy, które produkty, usługi i oferty mogą być dla Państwa stosowne (nazywamy to marketingiem).

Będą Państwo otrzymywać treści marketingowe od nas, jeśli poprosili Państwo o informacje od nas lub jeśli udostępnili nam Państwo swoje dane przy okazji udziału w konkursie lub promocji, pod warunkiem, że każdorazowo wyrazili Państwo dobrowolną zgodę na otrzymywanie takich informacji.

Odmowa otrzymywania plików cookie

Mają Państwo możliwość wprowadzenia w przeglądarce ustawień tak, aby nie otrzymywać żadnych lub niektórych plików cookie lub aby otrzymywać powiadomienia, jeśli witryna internetowa umieszcza lub wykorzystuje pliki cookie. W przypadku dezaktywowania lub zablokowania plików cookie niektóre części niniejszej witryny internetowej mogą być niedostępne lub nie działać prawidłowo. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas plikach cookie można uzyskać tutaj

Zmiana celu

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je gromadzimy, chyba że uznamy za zasadne użycie ich do innych celów zgodnych z celem pierwotnym.

Proszę pamiętać, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez Państwa wiedzy lub zgody zgodnie z powyższymi zasadami, o ile jest to wymagane lub dopuszczalne prawem.

6. Ujawnianie Państwa danych osobowych

Możemy być zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych stronom wskazanym poniżej do celów określonych powyżej.

 • Wewnętrzne osoby trzecie – inne spółki należące do Grupy Princes, działające w charakterze współadministratorów lub podmiotów przetwarzających dane, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoszech, Polsce i Francji oraz innych, właściwych krajach europejskich.
 • Zewnętrzne osoby trzecie: usługodawcy działając w charakterze podmiotów przetwarzających dane, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoszech, Polsce i Francji oraz innych krajach europejskich, świadczący usługi w zakresie IT i administrowania systemów; profesjonalni doradcy działający w charakterze podmiotów przetwarzających dane lub współadministratorów danych, w tym prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoszech, Polsce i Francji oraz innych krajach europejskich, świadczący usługi doradcze, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe; organy podatkowe, regulacyjne i inne organy działające w charakterze podmiotów przetwarzających dane lub współadministratorów danych z siedzibą we właściwych krajach europejskich, które w pewnych przypadkach mogą wymagać raportowania działalności związanej z przetwarzaniem danych; doradcy PR i marketingowi działający w charakterze podmiotów przetwarzających dane z siedzibą na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w szczególności Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoch, Francji lub Polski, lub innych krajów europejskich).

Od wszystkich osób trzecich wymagamy przestrzegania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Nie zezwalamy zewnętrznym usługodawcom na wykorzystanie Państwa danych osobowych do własnych celów, a jedynie na przetwarzanie Państwa danych osobowych do określonych celów, zgodnie z naszymi wskazówkami.

7. Transfery międzynarodowe

W razie transferu Państwa danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (które obejmuje Wielką Brytanię po wystąpieniu z Unii Europejskiej) podejmujemy stosowne środki w celu zapewnienia takiego samego poziomu bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

8. Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu uniemożliwienia przypadkowej utraty Państwa danych oraz nieuprawnionego dostępu do, wykorzystania, zmiany lub ujawnienia Państwa danych osobowych. Ponadto ograniczamy dostęp pracowników, agentów, kontrahentów i innych osób trzecich do Państwa danych osobowych do niezbędnego minimum. Osoby te będą przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie oraz są zobowiązane do zachowania ich poufności.

Wdrożyliśmy stosowne procedury na wypadek podejrzenia naruszenia danych osobowych oraz poinformujemy Państwa i stosowny organ regulacyjny o naruszeniu, jeśli będziemy do tego zobowiązani zgodnie z prawem.

9. Przechowywanie danych

Jak długo będą wykorzystywane moje dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak to jest konieczne do zrealizowania celów, do których zostały zebrane, w tym w celu wypełnienia obowiązków prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. W niektórych wypadkach możemy anonimizować Państwa dane osobowe (tak, aby nie można ich było powiązać z Państwem) do celów badawczych lub statystycznych. W takim wypadku możemy z nich korzystać przez czas nieokreślony, bez powiadamiania Państwa o tym.

10. Jakie prawa Państwu przysługują?

W pewnych okolicznościach przysługują Państwu następujące prawa dotyczące Państwa danych osobowych na mocy przepisów o ochronie danych osobowych:

 • Żądanie dostępu do Państwa danych osobowych.
 • Żądanie modyfikacji Państwa danych osobowych.
 • Żądanie usunięcia Państwa danych osobowych.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Żądanie ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Żądanie transferu Państwa danych osobowych.
 • Prawo do wycofania zgody.

W celu wykonania powyższych praw prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych.

Dostęp do Państwa danych osobowych (podobnie jak wykonanie pozostałych praw) jest bezpłatny. Możemy jednakże nałożyć uzasadnioną opłatę, jeśli Państwa żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione, powtarza się lub jest niewspółmierne. Zamiennie możemy w powyższych okolicznościach odmówić wykonania Państwa żądania.

Czego możemy od Państwa potrzebować?

Możemy wymagać od Państwa podania informacji potwierdzających Państwa tożsamość oraz prawo dostępu do Państwa danych osobowych (jak również wykonania pozostałych praw). Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zapobieganie ujawnianiu danych osobowych nieuprawnionym osobom. Możemy również skontaktować się z Państwem w celu uzyskania dalszych informacji w związku z żądaniem, aby przyspieszyć udzielenie odpowiedzi przez nas.

Termin na udzielenie odpowiedzi

Dokładamy starań, aby odpowiadać na uzasadnione żądania w terminie jednego miesiąca. Może się zdarzyć, że termin ten ulegnie wydłużeniu, jeśli Państwa żądanie jest szczególnie złożone lub jeśli wnoszą Państwo szereg żądań. W takim wypadku poinformujemy Państwa i będziemy na bieżąco powiadamiać o stanie sprawy.

Princes Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii; Princes Foods B.V. z siedzibą w Holandii i dwoma europejskimi oddziałami (Princes France z siedzibą we Francji i Princes Polska z siedzibą w Polsce); Edible Oils Limited (z siedzibą w Wielkiej Brytanii)